FRANCISZKAŃSKI  ZAKON  ŚWIECKICH

REGION KRAKOWSKI

Strona dwóch Wspólnot Miejscowych FZŚ przy kościele Braci Mniejszych Kapucynów

w Krakowie (ul. G. Korzeniaka 16 oraz ul. Loretańska 11).

 

 

 

POKÓJ i DOBRO

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: image004.gif

HISTORIA  FRANCISZKANÓW ŚWIECKICH

CZYLI III ZAKONU ŚW. FRANCISZKA

 

Zapewne niejednokrotnie spotkaliście się z nazwą tercjarz franciszkański lub III Zakon Św. Franciszka. Czym jest III Zakon i kim są dziś tercjarze? Gdzie możecie ich spotkać dzisiaj i jak się z nimi skontaktować? Aby odpowiedzieć na te i inne pytania poniżej zamieszczamy syntetyczną informację na temat istnienia i działania Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Kościele w Polsce. Celem naszym jest podzielenie się rzeczywistością naszego życia w czasie obecnym oraz promocja FZŚ w kościołach lokalnych jako skutecznego i sprawdzonego narzędzia apostolskiego w dziele ewangelizacji i życia wartościami chrześcijańskimi.

I.  Historia

Początki Franciszkańskiego Zakonu Świeckich sięgają roku 1221, w którym św. Franciszek wychodząc naprzeciw potrzebom Kościoła i ludzi świeckich żyjących w rodzinach, zaproponował im nową formę życia ideałami Ewangelii, nazywając ich Braćmi i Siostrami od Pokuty.

Pierwsze wspólnoty III Zakonu Św. Franciszka na ziemiach polskich powstały po przybyciu franciszkanów I Zakonu do Wrocławia w roku 1236 i do Krakowa w roku 1237. Przez cały okres średniowiecza oraz w ciągu dalszych wieków III Zakon Św. Franciszka  był bardzo liczny, zrzeszając osoby różnych stanów i zawodów, w tym  duchownych diecezjalnych, biskupów, kardynałów oraz papieży. Jest zaszczytem i radością dla obecnie żyjących franciszkanów świeckich, fakt, że tercjarzem franciszkańskim był Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński. Zachowały się dokumenty, w których mówił o swojej przynależności do III Zakonu i łączności w modlitewnej ze św. Franciszkiem. Wielu franciszkanów świeckich modli się za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia, prosząc równocześnie o Jego rychłą beatyfikację.

Rozwijające się dzieła apostolskie prowadzone przez III Zakon Św. Franciszka upadły w okresie międzywojennym lub zostały administracyjnie zlikwidowane w okresie okupacji hitlerowskiej i terroru stalinowskiego. Po II wojnie światowej, w okresie stalinizmu  III Zakon nie mógł oficjalnie istnieć, lecz dzięki modlitwie tych którzy ocaleli oraz wsparciu życzliwości kapłanów przetrwał ten trudny okres .

https://kapucyni.pl/wp-content/uploads/2019/02/logo80-nowe-brown-1024x1024.png

 

Odrodzenie III Zakonu, już jako Franciszkańskiego Zakonu Świeckich nastąpiło po II Soborze Watykańskim, na podstawie zatwierdzonej 25 lat temu przez Ojca Świętego Pawła VI Reguły FZŚ.

 

II.  Charakter prawny i cel

Zmiana charakteru prawnego nastąpiła po Vaticanum II. Zakon z bractwa pobożnościowego stał się stowarzyszeniem kościelnym ludzi świeckich, posiadającym własne struktury organizacyjne. „Franciszkański Zakon Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym Regułą, Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnym” (KG 4,1).

 

Według obowiązującego prawa kościelnego Franciszkański Zakon Świeckich jest stowarzyszeniem powszechnym – międzynarodowym, a w świetle kan. 303 KPK - jest III zakonem.

Obecnie, po zatwierdzeniu Statutu Wspólnoty Narodowej FZŚ przez Prezydium Rady Międzynarodowej, Rada Narodowa FZŚ podejmuje działania w celu uzyskania osobowości prawnej w państwie, w trybie drogi konkordatowej.

 

Franciszkanie świeccy, bo tak obecnie nazywani są tercjarze, stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka, żyjąc w świecie. Oprócz pielęgnowania ducha modlitwy i życia sakramentalnego uczestniczą w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach i innych formach doskonalenia duchowego. Są otwarci na wszystkich. Każdy katolik – kobieta i mężczyzna, niezależnie od stanu społecznego może w ich wspólnocie być przyjęty i znaleźć swoje własne miejsce.

 

Szczególny nacisk Reguła kładzie na apostolat: przykładu, słowa, pełnienie dzieł miłosierdzia, oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego. Tak jak św. Franciszek, jego świeccy naśladowcy żyją zgodnie z Regułą w łączności z Kościołem w posłuszeństwie  Ojcu Świętemu i całej hierarchii kościelnej.

 

III.  Dzień dzisiejszy Franciszkańskiego Zakonu Świeckich

Franciszkański Zakon Świeckich w Polsce dzieli się na 16 regionów, terytorialnie pokrywających się w zasadzie z metropoliami lub diecezjami Kościoła Katolickiego i liczy blisko 17 tysięcy członków, skupionych w ok. 600 wspólnotach działających przy klasztorach franciszkańskich i parafiach diecezjalnych.

Działalność Wspólnot na poszczególnych poziomach struktur (ogólnopolskim, regionalnym i miejscowym) jest kierowana i ożywiana przez odpowiednią Radę z Przełożonym, wybieraną w tajnym głosowaniu podczas kapituł wyborczych odbywających się co trzy lata. W skład Rady z urzędu wchodzą Asystenci duchowi mianowani przez Ministrów Prowincjalnych Zakonu Braci Mniejszych, sprawujących nad FZŚ „wyższe kierownictwo” (kan. 303). Asystenci duchowi dbają o zachowanie przez członków FZŚ wierności charyzmatowi franciszkańskiemu, jedności z Rodziną Franciszkańską oraz współpracują w zakresie formacji.

Działalnością FZŚ na poziomie ogólnopolskim kieruje Rada Narodowa z Przełożonym/ą/ Narodowym/ą/ i Przewodniczącym Konferencji Asystentów Narodowych (z Zakonu I). Rada Narodowa podlega Radzie Międzynarodowej z siedzibą w Rzymie. Siedzibą Rady Narodowej FZŚ jest klasztor OO. Franciszkanów Prowincji Matki Bożej Anielskiej (OFM) w Warszawie, ul. Modzelewskiego 98a.

   Patronką Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Polsce jest  bł. Aniela Salawa, a tercjarzami (franciszkanami świeckimi) byli m.in. Sługa Boży Ksiądz Stefan Kardynał Wyszyński, św. Sebastian Pelczar, bł. Antoni Rewera - członek Rady Głównej III Zakonu Św. Franciszka oraz  gen. Józef Haller, artysta malarz Jacek Malczewski i inni. (…).

Zachęcamy tych wszystkich, którzy czując w sobie ducha franciszkańskiego pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej – licznej rzeszy sióstr i braci w całej Polsce – i by razem z nami głosili współczesnemu światu, a szczególnie naszym rodakom przesłanie pokoju i dobra.

Tekst oprac. przez Radę Narodową FZŚ w Polsce (uaktualniony).

 

 

 

Św. Jadwiga królowa Patronka Regionu

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: image002.jpg

Św. Franciszek z Asyżu

 

Strona główna

Dokumenty

Formacja

Informacje

Kapucyni

Humor

Linki

Kontakt

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: image012

 

 

Opis: Opis: Image

Opis: Opis: Image

 

http://www.dzielopomocy.pl/konta/dpop1/new/images/logo2.png

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: http://www.diecezja.pl/images/stories/fra3a.png

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: http://www.diecezja.pl/images/stories/wydaw.png

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: http://www.diecezja.pl/images/stories/gosc.png

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: http://www.diecezja.pl/images/stories/niedziela.png

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: http://www.diecezja.pl/images/stories/pat.png

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: http://www.diecezja.pl/images/stories/katedra.png

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: http://www.diecezja.pl/images/stories/lagiewniki.png

 

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: http://www.diecezja.pl/images/stories/caritas.png

 

© Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt  strony i obsługa:

br. Marek Wolter OFMCap

2005 – 2019

Licznik wskazuje nowe adresy od IX 2018 r.

Darmowy licznik odwiedzin

 

Opis: Image

Opis: Opis: Image

Opis: Opis: Image

Opis: Opis: http://www.kapucyni.pl/images/stories/banerki/kapucynimisje.gif